Fixed Post
1395/10/17 | 00:01   
 درود 
 قانون خاصی نداریم 
 مطالب جورواجوری میذارم 
 ورود عموم آزاده 
 با تبادل لینک 99% موافقم 
 دیگه حرفی نیست 
 بدرود 


   
Mahtab | Comment()   
شب مهتاب
1395/10/22 | 19:00   

شب مهتاب و ابر پارہ پارہ

به وصل از سوی یار آمد اشارہ

حذر از چشم بد ، در گردنم کن

نظر قربانی از ماہ و ستاره

دلی دارم به وسعت آسمانی

در او هر خواهشی چون کهکشانی

نمیری ، شور خواهش ها ، میری

بمانی ، عشق خواهش زا ، بمانی

نسیم کاکل افشان توأم من

پریشان گرد سامان توأم من

پریشان آمدم تا آستانت

مران از در که مهمان توأم من

فلک با صدهزاران میخ نوری

نوشته بر کتیبه شرح دوری

اگر خواهی شب دوری سراید

صبوری کن ، صبوری کن ، صبوری

شب مهتاب اگر یاری نباشد

بگو مهتاب هم ، باری ، نباشد

نه تنها مهر و مه ، بل چشم روشن

نباشد ، گر به دیدار نباشد

زمین پوشیدہ از گل ، آسمان صاف

میان ما جدایی ، قاف و تا قاف

به امید تو کردم زیب قامت

حریر خامه دوز و تور گلبافت

شب مهتاب یارم خواهد آمد

گلم ، باغم ، بهارم خواهد آمد

به جام چل کلید گل زدم آب

گشایش ها به کارم خواهد آمد

چو از در آمدی ، رنگ از رخم رفت

نه تنها رنگ رخ ، بل رنگ هر هفت

چنان لرزد دلم در سیم سینه

که لرزد سینه در دیبای زربفت

شب مهتاب یارم از در آمد

چو خورشید فلک روشنگر آمد

به خود گفتم شبی با او غنیمت

به محفل تا درآمد شب سرآمد


   
Mahtab | Comment()   

 Otherpages: ... 3 4 5 6