با شب بمان
1396/07/19 | 05:20   
به روز ها دل نبند
روز ها به فصل که میرسند رنگ عوض میکنند
با شب بمان
گرچه تاریک است
اما همیشه یک رنگ است

   
Mahtab | Comment()