میپندارند که زنده اند
1396/07/18 | 19:00   
آدم ها همه میپندارند که زنده اند
برای آن ها تنها نشانه ی حیات بخار گرم نفس هایشان است
کسی از کسی نمیپرسد: آهای فلانی ، از خانه ی دلت چه خبر؟!
گرم است؟! چراغش نوری دارد هنوز؟!

   
Mahtab | Comment()