نشانه دوست داشتن
1396/07/20 | 11:56   
شکسپیر میگوید
هر از گاهی برای آنکه دوستش میداری
نشانه ای بفرست تا به یادش آوری که
هنوز برایت عزیز است
و این آن نشانه است

   
Mahtab | Comment()