قلب کوچک تو
1396/07/24 | 01:20   
هرگاه نتوانستی
اشتباهی را ببخشی
آن از قلب کوچک توست
نه بزرگی اشتباه

   
Mahtab | Comment()