کار هر آدمی نیست
1396/07/23 | 16:10   
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن
فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست

   
Mahtab | Comment()