یادمان نرود
1395/11/7 | 19:36   
یادمان نرود
در دفتر دیکته فردایمان بنویسیم:
انسان بودن ، پاک بودن ، مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن ؛ وظیه نیست!
بلكه باید جزء صفت آدمی باشد

   
Enigma | Comment()