اشتباهات
1396/08/12 | 01:20   
اشتباهات بخشی از زندگی اند
اگر مرتکبشان نشوید ، هرگز نخواهید آموخت ، اگر هرگز نیاموزید هیچ گاه پیشرفت نخواهید کرد

   
Enigma | Comment()