تحملش سخته
1395/11/8 | 02:45   
سه چیز تحملش خیلی سخته:
1.حق با تو باشه ولی بهت زور بگن
2.ببینی دارن بهت دروغ میگن اما نتونی ثابت کنی
3.نتونی حرف دلتو بزنی و سکوت کنی

   
Mahtab | Comment()