آشفتگی من
1396/10/13 | 14:00   
آشفتگی من
از این نیست که تو به من دروغ گفته ای
از این آشفته ام که
دیگر نمیتوانم تو را باور کنم

   
Enigma | Comment()