تصویرت
1396/10/25 | 00:44   
حتی اگه خدا خودش بیاد پایین واسه تضمینت
یا حتی شیطون رو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت
فایده نداره دیگه
خراب شد تصویرت

   
Mahtab | Comment()