در بسته باز کردن
1397/01/27 | 00:00   
همه روزه روزه بودن ، همه شب نماز کردن
همه سال حج نمودن ، سفر حجاز کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن
ز وجود بیا نیازش ، طلب نیاز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن
ز مناهی و ملاهی همه احتزاز کردن
ز مدینه تا به کعبه ، سر و پا برهنه رفتن
دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به خدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد
که به روی نا امیدی در بسته باز کردن

   
Enigma | Comment()