ای دریغ
1395/11/21 | 19:45   
آرزوی مهر کرد از او دلم
ای دریغا آرزوی باطلم
جان نکردم در وفا از وی دریغ
ای دریغا ، ای دریغا ، ای دریغ

   
Enigma | Comment()