بزرگترین ضعف انسان ها
1397/04/17 | 13:20   
بزرگ ترین ضعف انسان ها
تردید آن ها است در اینکه به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند

   
Mahtab | Comment()