بعضیا باید
1397/07/20 | 00:00   
بعضیا باید بدونن دوستشون داری تا بمونن
بعضیا باید ندونن دوستشون داری تا بمونن

   
Enigma | Comment()   
خودمو پیدا میکنم
1397/07/7 | 00:00   

   
Enigma | Comment()