...


آدمک آخر دنیاست بخند
آدمک مرگ همین جاست بخند 
دست خطی که تو را عاشق کرد 
شوخی کاغذی ماست بخند 
آدمک خر نشوی گریه کنی 
کل دنیا سراب است بخند
آن خدایی که بزرگش خواندی
به خدا مثل تو تنهاست بخند


  
1397/08/25 | 06:52 | comment:()


  ...


این روز ها به طرز عجیبی آرامم


  
1397/08/25 | 06:51 | comment:()


  ...


زمان پیچیده ترین ساده ی دنیاست...


  
1397/08/25 | 06:45 | comment:()


  ...


دیروز گفتی فردا!


  
1397/08/25 | 06:39 | comment:()


  ...


گاهی دلم میگیرد
از کلامی
از اشاره ای
همیشه هر چه از دوست می رسد نیکو نیست!


  
1397/08/25 | 06:30 | comment:()


  ...


نرو! ولی اگه رفتی دیگه برنگرد!


  
1397/08/24 | 19:01 | comment:()


  ...


بارون صدای احساسه :)


  
1397/08/24 | 18:10 | comment:()


  ...


هر کس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمیخراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم
تا هر دو دروغ گفته باشیم


  
1397/08/24 | 18:06 | comment:()


  ...


من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پر از آدمهاست
پس چرا این همه دل ها تنهاست
بیخودی میگویند هیچکس تنها نیست
چه کسی تنها نیست،همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهایند
من که در تردیدم تو چطور؟


  
1397/08/24 | 18:03 | comment:()


  ...


کاش این مردم دانه های دلشان پیدا بود


  
1397/08/24 | 18:01 | comment:()


  ...


نه تو میمانی نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم میگذرد
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز


  
1397/08/24 | 17:56 | comment:()